Naziv kompanije:
AK Tasić Kragujevac
d.o.o.
Sedište kompanije:
Lepenički bulevar 45
34000 Kragujevac
Pravna forma:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: